Kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Vi mäter regelbundet som aktiv del i vårt verksamhetssystem bland annat:

 • Kundnöjdheten genom enkät.
 • Antal, med bil, körda kilometer per kundbesök – för att minska koldioxidutsläppen.
 • Antalet STOP and GO, det vill säga förbättringsmöjligheter, vår personal noterar i vårt reklamationssystem.
 • Antalet förebyggande åtgärder.
 • Vårt certifieringsorgan gör revisioner minst 2 gånger per år för att säkra vårt kvalitets- och miljöarbete.
 • SA-8000 är implementerad och en naturlig del i vår vardag.

I den egna verksamheten har vi möten varje vecka med kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och London.
Då det sker över videokonferens spar vi enorma mängder flygbränsle och tid.

Kvalitetspolicy

AudicomPendax skall i varje ögonblick ange vikten av att: Utveckla, konstruera, producera och marknadsföra produkter som infriar eller överträffar kundens förväntningar. Leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Alla anställda skall sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.
Följa lagar och förordningar.

Miljöpolicy

AudicomPendax verkar för ständig miljöförbättring och förebygger förorening genom att:
Följa miljölagstiftning och leva upp till marknadens och myndigheters krav. Målmedvetet i vår produktutveckling och inköpsprocess ifrågasätta alla material och där så är möjligt ersätta med miljövänligare alternativ.
Vid val av leverantörer prioritera företag som har en utvecklad miljöpolicy.
För transporter sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.
All personal alltid prövar möjligheten till virtuella möten istället för resor.

För att kunna klara av ovanstående övergripande mål agerar vi på följande vis:

 • Vid inköp kräver vi innehållsdeklarationer och säkerhetsdatablad.
 • Vi verkar aktivt för att miljövänliga produkter marknadsförs.
 • Vi strävar löpande efter effektiviseringar som spar energi och minskar belastningen på miljön.
 • Vi strävar efter att tillämpa det mest miljövänliga transportalternativet vid varje transportbehov.
 • Samtliga våra anställda ges möjligheten att använda videokonferens.

Efterlevnad och måluppfyllelse:
Företagsledningen har definierat och dokumenterat företagets policy och kvalitetsmål. Varje chef ansvarar för att policyn förstås och tillämpas inom sitt ansvarsområde. Alla anställda skall i sitt arbete se till att policyn efterlevs och målen nås.
Ständiga förbättringar som leder till bättre produkter och kvalitet på vårt arbete skall ingå som en naturlig del i verksamheten. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt.
Miljöledningsprogram:
När ett miljömål har fastslagits upprättas ett resultatdokument.

Standarder för allas trygghet

AudicomPendax är medlemmar av SIS’s tekniska kommitté för möbler. I standardiseringsarbetet är vi med och tar fram provningsmetoder och
hållbarhets- och säkerhetskrav för både hem- och kontorsmöbler samt givetvis skrivtavlor för utbildningsmiljöer. Standarder är viktiga för föreskrivare och inköpare att hänvisa till – så viktiga att de ska hänvisas till enligt lagen om offentlig upphandling. Eftersom standarderna och kravet på dem genom lagstiftningen, via EU-direktiv, gäller i hela Europa är våra godkända produkter ett tryggt, säkert och långsiktigt val på hela er och vår marknad.

Mer hållbarhet

Vi medverkar som part från tillverkande industri i expertgrupper som tar fram Upphandlingsmyndighetens kriterier för de som vill göra en hållbar och miljöanpassad upphandling av möbler och inredning. Nu senast för en giftfri förskola på uppdrag av dåvarande miljöminister Lena Ek.
Som medlemmar i FTI och El-kretsen tar vi ansvar för att de förpackningar och den elektronik vi sätter på
marknaden återvinns.
Du kan helt kostnadsfritt stoppa allt emballage du får från oss i någon av alla tusentals återvinningsstationer som finns runt om i landet.
Vi återvinner mer än ett ton aluminium varje år.
Detta återvinns effektivt som exempelvis folie, läskburkar och möbelkomponenter.

Produktutveckling

Vi arbetar aktivt med att tillföra nya produkter och lösningar som stämmer med morgondagens behov.
I vår produktutveckling är miljöarbetet en viktig del där vi genom smarta lösningar, materialval och
mångsidighet med mera kan minska miljöpåverkan.
Vi har idag ett flertal patent vilket är ett kvitto på att vårt arbete ger dig som AudicomPendax-kund ett mervärde.

Fem års garanti

Som ett resultat av ett mångårigt kvalitetsarbete lämnar vi 5 års produktgaranti på alla våra
egentillverkade standardprodukter.